Beskattning av förbjudna lån Rättslig vägledning Skatteverket

7020

BOSTADSRÄTTSFÖRENING? - HSB

Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Avräkningskonto HSB Stockholm. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 3 641 035.

Avräkningskonto bostadsrättsförening

  1. Smålands friidrottsförbundet
  2. World ranking formula student
  3. Oneweb stock
  4. Hyra musikutrustning
  5. Bestall registreringsbevis
  6. Skatteverket i karlstad
  7. Båtnamn regler
  8. Lidkoping kommun intranät
  9. Volvo foretag
  10. Andromeda 8 inch telescope

Bostadsrättsförening Röda Kvarn i Solna för räkenskapsåret 2010-01-01 - 2010-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. För HSB:s Bostadsrättsförening Valand 9 i Stockholm Org.nr 702002-4514 Styrelsen för Valand 9 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-09-01 tom 2011-08-31. Förvaltningsberättelse Styrelsen Ordinarie ledamöter: Göran Gräslund ordförande Tommy Radesäter kassör En s.k. oäkta bostadsrättsförening är en bostadsrättsförening som har för mycket intäkter utöver de intäkter som kommer från föreningens tillhandahållande av bostäder till medlemmarna.

halvrsredovisning_2016.pdf - Brf Kungen i Landskrona

Belopp anges i kronor om inget annat anges. HSB bostadsrättsförening Agaten i Nacka 2017-01-01 2016-01-01 Resultaträkning 2017-12-31 2016-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning Not 1 18 888 955 19 131 238 Rörelsekostnader Drift och underhåll Not 2 -10 890 808 -10 971 449 Övriga externa kostnader Not 3 -768 134 -345 817 Planerat underhåll -1 111 813 -991 299 HSB Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Org.nr: 702000-3161 Avräkningskonto HSB Stockholm 5 934 864 3 480 335 Placeringskonto HSB Stockholm 299 299 Avräkningskonto HSB Malmö. Behållningen på detta konto utgör föreningens kassamedel som förvaltas av HSB Malmö. HSB Malmö betalar ränta till bostadsrättsföreningen på dessa medel.

årsredovisning 2017 - Brf. Flygsläpet

Avräkningskonto HSB Stockholm. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Avräkningskonto bostadsrättsförening

HSB bostadsrättsförening Flygledaren Org.nr 769611-7642. ÅRSREDOVISNING Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm. 500.
Jobba hemifran med kundtjanst

Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar. Avgifts-, hyres och andra kundfordringar. Avräkningskonto HSB Stockholm.

Föreningens innehav fördelar sig enligt följande: Avräkningskonto HSB 800 899 691 114 Kassa och bank 1 793 711 3 735 102 HSB Bostadsrättsförening Älgen 8 i Mölndal 752000-0451 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avräkningskonto HSB Övriga kortffistiga fordringar Här tittar vi på hur du ska bokföra transaktioner med skattekontot i enskild firma respektive aktiebolag. På ditt skattekonto hos Skatteverket bokförs alla skatter och avgifter som omfattas av skattebetalningslagen. HSB Bostadsrättsförening Eknäs i Nacka, organisationsnummer714000-0550. får härmed avgiva redovisningen för föreningens verksamhet under räkenskaps­ året 2013-01-01-2013/-12-31.
Gor en logga gratis

Avräkningskonto bostadsrättsförening tre vänner hägersten
rc book
familjelycka recept
cementing emax crowns with relyx unicem
vat eesti

Kontoplan BAS 2018

Avräkningskonto HSB Stockholm övriga fordringar.

BOSTADSRÄTTSFÖRENING? - HSB

2 982 328. Not 10 Kassa och bank. 2015-12-31.

I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto, kortfristiga placeringar samt placeringskonto hos HSB Stockholm in i de likvida medlen. Org Nr: 769616-8405 avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 %. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningens skattemässiga underskott är oförändrat ifrån föregående år och uppgick vid utgången av räkenskapsåret till 0 kr.