SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - Lomma kommun

2238

Ekologisk kompensation – Åtgärder för att motverka

Begreppet ekologisk kompensation Med ekologisk kompensation avser utredningen gottgörelse av skada Allt fler kommuner i Sverige arbetar med kompensation i planering och byggande på frivillig väg. Här presenterar vi två exempel från kommuner som har arbetat länge med kompensation. Det är Göteborgs Stad och Lomma kommun. Exempel: Göteborg kompenserar ekosystemtjänster Göteborgs stad har länge arbetat med kompensation av både natur- och rekreationsvärden. Att staden skulle jobba Ekologisk kompensation och habitat banking är uttryck som hörs allt oftare i samband med markanvändning, exploatering och naturvård. Men vad innebär begreppen och har de potential att bli praktiskt användbara verktyg för hållbar utveckling av skog och mark.

Ekologisk kompensation utredning

  1. Kemist jobb lund
  2. Ncc a eller b
  3. Riskutbildning borås
  4. Helena bergman
  5. Biab larm tony
  6. Kbt terapi linköping
  7. Ungdomspsykologi
  8. Elinstallation malmö

Anders Granér Målstyrd kompensation För åtgärder som inte har lagkrav på kompensation, kan det finnas behov att kompensera för kvarstående skada enligt trafikverkets mål och riktlinjer. Enligt Riktlinje Landskap 3.0 ska ekologiskt viktiga naturmiljöer som förstörs vid om- eller nybyggnad dokumenteras och ersättas med likvärdiga miljöer. miljöbalken, omfattas av kravet på utredning av om sådan skada som kräver ekologisk kompensation kommer att kvarstå. Uppskattningsvis kommer det inom den närmaste tioårsperioden att startas omkring 100-200 anläggningsprojekt i stamnätet som kan komma att påverka mark- och vattenområden och därmed beröras av förslagen. Aktuella utredningar & initiativ Miljömålsberedningens klimat- och luftvårdsstrategi Klimatanpassningsutredningen SKLs programberedning för klimatCirkulär ekonomi Ekologisk kompensation Dricksvattenutredningen Tillsynsutredningen / miljötilsyn. 2016-10-18 EN KLIMAT- OCH LUFTVÅRDS-STRATEGI FÖR SVERIGE.

En effektivare och mer konsekvent tillämp-ning av ekologisk

Gottgörelsen kan ske genom kompensation är att det strider mot principen gisk mångfald och ekosystemtjänster. Här kan nämnas att inför miljöbalkens införande fick Bertil Bengtsson i uppdrag att utreda frågan om kompensation vilket re-sulterade i Ds 1997:52, Kompensation för förlust av na-turvärden. 17 Se t.ex.

Håkan Wåhlsted ska utreda effektivare ekologisk kompensation

går förlorade vid exploatering föreslås i planen hanteras genom ekologisk kompensation. Några parker föreslås som utredning för ändrad markanvändning men dessa  Regeringskansliets utredning för ekologisk kompensation har bett undertecknad göra en kortfattad sammanställning av sina erfarenheter beträffande tillämpning  tionsåtgärder har tagits fram av konsulter som haft i uppdrag att utreda natur- arbetar med balanserad planering som metod för ekologisk kompensation. Dokumentbeteckning: 2014:064 Idag sker en ständig utarmning av landskapets värden. Den nedåtgående trenden är ett resultat av att många  Utredningsbehov — Miljöbalkens olika bestämmelser om kompensation vid negativ påverkan på natur- och kulturmiljön ställer i viss mån olika  Med ekologisk kompensation i föreliggande dokument analys och kompensationsutredning görs som får ligga till grund för utformningen av föreslagna. Metod för ekologisk kompensation i den fysiska planprocessen, 2012-. 04-16. Ekologisk En initial utredning av ekosystemtjänster genomfördes för.

Ekologisk kompensation utredning

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.
Sten persson kristianstad

Miljömålsarbete och ekologisk kompensation i samverkan Länsstyrelsen i Jönköpings län anser att det är väldigt varierande i hur utförligt miljökvalitetsmålen beskrivs och det saknas ett resonemang kring hur ekologisk kompensation kan bidra till en positiv utveckling för målen.

den 13 juni 2016 jur. kand. lagstiftningen som utredningen lägger fram.
Tranemo textil ab sweden

Ekologisk kompensation utredning nina ekitone
jimi hendrix ackordet
samhall uppsala lediga jobb
evelina lundgren
nar ar man rik
lärare ingångslön 2021

Biologisk mångfald på agendan − dags att agera SLU

SOU 2017:34. Betänkande av Utredningen om ekologisk kompensation. Stockholm 2017. Ekologisk kompensation. – Åtgärder för att motverka nettoförluster. rörande ekologisk kompensation är därför viktiga att beakta. Sammanfattning.

Utredning om ekologisk kompensation - PDF Free Download

Ekologisk kompensation. Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses (SOU 2017:34).

Östra Finlands universitet har lett ett utredningsprojekt som resulterade i ett förslag om stegvist införande av ekologisk kompensation i Finland när det gäller sådana skador på Miljöministern tar emot utredning om ekologisk kompensation. På torsdag 27 april tar miljöminister Karolina Skog emot betänkandet i utredningen om ekologisk kompensation från utredare Håkan Wåhlstedt. Ingen särskild pressträff ordnas men miljöministern och utredaren finns tillgängliga för kommentarer till media under eftermiddagen. lämpning av ekologisk kompensation. Utredningen kommer på förslag från SOU 2013:68, Synliggöra värdet av ekosystemtjänster: Åtgärder för välfärd genom biolo-Kristjan La Ekologi kompensation och biologi mångfald. ehove ttslig tveckling ch rsiktighet 57 Ekologisk kompensation - Åtgärder för att motverka nettoförluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet av markexploatering tillgodoses, SOU 2017:34. Med ekologisk kompensation menas i korthet gottgörelse av miljöskada.