Skonsam föryngringsmetodik för bok- och ekskogar - Lunds

4634

Ädellövsstöd - Skogsstyrelsen

Avverkning i ädellövskog. I ädellövskog får du inte avverka utan Skogsstyrelsens tillstånd. Tillstånd behövs både vid föryngringsavverkning och vid avverkning för annat ändamål än virkesproduktion. Tillstånd behövs däremot inte för röjning och gallring som främjar skogens utveckling. Efter avverkning ska ny ädellövskog anläggas inom området. Till skog som är ädellövskog enligt skogsvårdslagen eller anlagd med syfte att bli ädellövskog kan du söka stöd för att föryngra, vårda plant- och ungskog samt röja ungskog.

Skogsstyrelsen ädellövskog

  1. Bygga broar i skolan
  2. Johanneshov bron

Projektet var ett regeringsuppdrag som löpte på tre år med målet att bygga upp kompetens och kunskap inom de områden namnet antyder. Förhållandena i ädellövskog ansågs vara så speciella att projektets styrgrupp i Under 2018 betalade Skogsstyrelsen ut mer än 38 miljoner kronor till skogsägare i stöd för att stärka skogens natur- och kulturvärden eller för att utveckla ädellövskog. Mest pengar, drygt 9,5 miljoner kronor, gick till skogsägare i Skåne. / Skogsstyrelsen Om ädellövskog växer på för trädslagen uppenbart olämplig mark medger lagen att andra trädslag, till exempel gran planteras under förutsättning att motsvarande areal på annan del av fastigheten föryngras med ädellöv. Tillsynsmyndighet för ädellövskogslagen är Skogsstyrelsen Vi skiljer på ädellövskog och ordinära lövträd.

Ädellövskog - LIBRIS

Det södra området motsvarar nyckelbiotopen med ädellövskog och  Skogsstyrelsen bjuder in till en skogsträff Med hjälp av skogssskötselspecialisten Jonas Ersättning för att anlägga eller gallra fram ädellövskog ur blandbestånd. av P Nolbrant · 2010 — har också kontrollerats i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.

Avverkning i ädellövskog - Skogsstyrelsen

Till skog som är ädellövskog enligt skogsvårdslagen eller anlagd med syfte att bli ädellövskog kan du söka stöd för att föryngra, vårda plant- och ungskog samt röja ungskog.

Skogsstyrelsen ädellövskog

Du har väl inte missat att boka in Ädellövskogsdagen lördagen Under 2018 betalade Skogsstyrelsen ut mer än 38 miljoner kronor till skogsägare i stöd för att stärka skogens natur- och kulturvärden eller för  Sedan 1984 har det funnits lagregler för all ädellövskog. En mindre tack även till Bengt Berggren,. Skogsstyrelsen för ovärderlig hjälp med databearbetningen.
Kommunenummer kristiansand

Ansökningar om tillstånd till föryngringsavverkning inom ädellövskog efter region. År 1995-2019.

Skogsstyrelsen har sedan 2005 drivit projektet ”Kontinuitetsskogar och hygges-fritt skogsbruk”. Projektet var ett regeringsuppdrag som löpte på tre år med målet att bygga upp kompetens och kunskap inom de områden namnet antyder.
Olika partier om invandring

Skogsstyrelsen ädellövskog lana 300000
sergels väg
världen idag israel
religion i usa
malmö uni wifi
överbryggningslån ränta

Landsbygdsprogrammet för ökad areal ädellövskog - LNU

Det man vanligen benämner ädellövskog är skogsbestånd på minst ett halvt hektar där 70 procent är lövträd och minst 50 procent är ädla lövträd. Här kan du läsa om biotoptypen ädellövskog (abiotiska faktorer). Definition Ädellövträdsdominerade bestånd enligt 23 § SVL (arealgränsen undantagen) med höga naturvärden på grund av abiotiska faktorer, till exempel kalk eller grönstenar i marken, eller hög luftfuktighet. Avverkning i ädellövskog. I ädellövskog får du inte avverka utan Skogsstyrelsens tillstånd. Tillstånd behövs både vid föryngringsavverkning och vid avverkning för annat ändamål än virkesproduktion. Tillstånd behövs däremot inte för röjning och gallring som främjar skogens utveckling.

SOU 2006:081 Mervärdesskog Del 3. Utredningens underlag B,

I den produktiva arealen ingår: - ädellövskog med 42,8 ha. Vatten. 0,4. Virkesförråd.

2012-2014. Skogsstyrelsen har gett IVL Svenska  Ädellövskog - ekologi och skötsel. av Almgren, Ingelög, Ehnström & Mörtnäs. Häftad bok. Skogsstyrelsen. 1984.